Oferta dla salonu
 
Oferta dla firm

Regulamin świadczenia usług
w portalu internetowym www.fryzjerzy.pl i www.salonyfryzjerskie.pl

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi internetowej w postaci:
   • zamieszczenia prezentacji
   • zamieszczenia strony www
   • utrzymania kont pocztowych
   • rejestracji subdomeny

  w portalu internetowym www.fryzjerzy.pl

  1. Usługodawcą jest firma Point Group, prowadząca portal internetowy www.fryzjerzy.pl,  z siedzibą w Warszawie.
  2. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Point Group świadczenie usługi internetowej w pkt. 1 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź faksem.
  3. Złożenie zlecenie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a firmą Point Group o świadczenie usługi internetowej na warunkach wskazanych w Regulaminie na czas trwania okresu abonamentowego.
  4. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług firmy Point Group.
  6. Point Group zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.fryzjerzy.pl W przypadku zmian w Regulaminie, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach www.fryzjerzy.pl, na zasadach określonych w art. VII Regulaminu.

   W przypadku wniesienia sprzeciwu, Point Group ma prawo do:

   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi internetowej na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego
  7. "Okres abonamentowy" to maksymalny okres czasu przeznaczony na udostępnienie usługi internetowej w portalu fryzjerzy.pl.
  8. "Dostępność usługi" to widzialność usługi internetowej w portalu fryzjerzy.pl. Gwarancja dostępności dotyczy wszystkich oferowanych usług. W czas dostępności usługi wliczane są również przerwy dotyczące konserwacji systemu.
 1. Zamawianie usługi internetowej.
  1. Point Group zobowiązuje się do aktywowania usługi internetowej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na powyższej stronie internetowej lub wysłanie zlecenia listownie bądź faksem oraz wystawienia faktury pro forma tytułem utrzymania usługi.
  2. Faktura VAT zostanie wystawiona oraz wysłana pocztą do Klienta do 7 dni od odnotowania wpłaty na koncie Usługodawcy.
  3. Brak wpłaty na koncie Usługodawcy za usługę internetową w ciągu 14 dni od daty zamówienia usługi powoduje zablokowanie dostępu do usługi 15 dnia od daty zamówienia na kolejnych 7 dni. Jeżeli w tym czasie Point Group odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi internetowej, dostęp do niej zostanie odblokowany, a abonament przedłużony na okres abonamentowy wskazany w elektronicznym wniosku zamówienia, liczony od daty zamówienia usługi z zastrzeżeniem określonym w art. II Regulaminu.
  4. Usługa internetowa nieopłacona w ciągu 14 dni od daty zamówienia zostanie usunięta wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do tej usługi internetowej. Zamówienie zostanie anulowane, o czym Point Group poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznej. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

 

 1. Przedłużanie okresu świadczenia usługi internetowej.
  1. Na 14 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Point Group prześle fakturę pro forma tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy.
  2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Point Group, na podstawie przesłanej faktury pro forma, tytułem utrzymania usługi, na kolejny okres abonamentowy.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej ostatniego dnia okresu abonamentowego poprzedniego okresu abonamentowego usługi internetowej.
  4. Klient dokonując wpłaty tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu, cennika i specyfikacji usługi, dostępnych na stronie www.fryzjerzy.pl i tym samym zawierana jest umowa o świadczenie usługi internetowej w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi na jakich Point Group świadczy usługę.
  5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie Point Group, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, świadczenie usługi zostanie przedłużone o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie Point Group.
  6. Brak wpłaty na koncie Point Group tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do ostatniego dnia okresu abonamentowego usługi oznaczać będzie zablokowanie dostępu do niej, począwszy od następnego dnia po zakończeniu okresu abonamentowego.
  7. Jeżeli w terminie 14 dni od daty zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Point Group odnotuje wpłatę na koncie tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu.
  8. Brak wpłaty na koncie Point Group tytułem utrzymania usługi internetowej na kolejny okres abonamentowy do 14 dnia po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego oznaczać będzie rozwiązanie umowy z Point Group oraz usunięcie usługi z portalu internetowego.
 1. Płatności
  1. Opłata za usługę internetową ustalana jest według cennika znajdującego się na stronie portalu, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  2. Płatność za usługę internetową rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. Point Group zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie portalu i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny usługi internetowej w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego usługi, lub zgodnie z zawartą indywidualnie umową.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi na wskazany przez Point Group rachunek bankowy
  5. Faktura VAT tytułem utrzymania usługi wystawiana jest zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.
  6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w Point Group koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (Point Group) pokrywa Zleceniodawca.
  7. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta w Polsce.

 

 1. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.
  1. Klient zobowiązany jest do informowania Point Group o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
  3. Klient w pełni odpowiada za materiały i treści zamieszczone na swojej stronie www i prezentacji a w szczególności za prawa autorskie do zamieszczonych tam materiałów.
  4. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  5. Point Group ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług danemu Klientowi, bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu, jeżeli, Klient złamie postanowienia umowy.
 1. Obowiązki i odpowiedzialność Point Group.
  1. Firma Point Group zobowiązana jest do świadczenia usługi internetowej w pełnym zakresie i z należytą starannością, nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub błędne wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. Firma Point Group zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi internetowej, związanych z obsługą i konserwacją systemu.
  3. Firma Point Group gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku.
  4. Point Group nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich
   2. klęsk żywiołowych,
   3. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  5. Firma Point Group nie ponosi odpowiedzialności za materiały i treści zamieszczone na stronach www i prezentacjach Klientów, a w szczególności do praw autorskich zamieszcoznych tam materiałów.
  6. Odpowiedzialność Point Group jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Point Group w formie pisemnej na adres korespondencyjny Point Group i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Point Group,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego błedu
  2. Firma Point Group zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania poprzez wskazanie - czy uznaje reklamacje, sposób rozwiązania problemu, informację czy reklamacja jest uzasadniona
 1. Postanowienia końcowe.
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a Point Group zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem a firmą Point Group , którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Point Group.
  3. Point Group zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Klienta postanowień umowy.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2007 r.